KERAVALAISTEN ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN KANNANOTTO 3.12.2021:

MINNE KÄY VANHUKSEN ILLASSA TIE

Missä haluaisit viettää elämäsi viimeiset vuodet? Kysytäänkö tätä vanhukselta, joka ei enää pärjää muualla kuin tehostetussa palveluasumisessa?

Tämän kysymyksen tulemme kohtaamaan yhä useammin tulevina vuosina väestömme ikääntyessä. Riittävätkö kunnan resurssit huolehtimaan ikääntyneen väestön tarpeista siten, että heitä ja heidän omaisiaan kuullaan aidosti ja sydämellä? Kiitollisina toteamme, että Marttilan vanhusten hoivakoti on kaupungin suunnitelmissa jo ensi vuodelle.

Keravalla vahvistetaan pian ensi vuoden budjetti, jota on syksyn aikana karsittu ja etsitty säästöjä talouden tasapainottamiseksi tulevina vuosina. Tehostetun palveluasumisen paikat ovat sekä omassa että ostopalvelussa rajalliset. Riittävän suuruinen palveluseteli voi tuoda hetken helpotuksen. Tulevan hyvinvointialueen pohjoinen ulottuvuus, joka koskettaa Keravaa, on mahdollisesti vaarassa jäädä jalkoihin, kun alueen palveluita suunnitellaan.

Keravalainen vanhus haluaa elämänsä viimeiset vuodet asua tehostetussa palveluasumisessa
kotikaupungissaan tai sen välittömässä läheisyydessä – ei missään sadan kilometrin päässä yksin ja eristettynä vailla läheisten mahdollisuutta käydä tervehtimässä ja tuomassa helpotusta arjen keskelle.

Me keravalaiset eläkeläisjärjestöt vetoamme vielä teihin valtuutettuihin, että nyt päätettävässä budjetissa varattaisiin riittävä määräraha tehostetun palveluasumisen kehittämiseen ja laajentamiseen.

Anja Hänninen
puheenjohtaja
Keravan kansalliset seniorit ry

Maila Hölttä
puheenjohtaja
Keravan Eläkeläiset ry

Marja-Liisa Nykänen
puheenjohtaja
Keravan Eläkkeensaajat ry

Heikki Manninen
puheenjohtaja
Eläkeliiton Keravan yhdistys ry

Marja Plet
puheenjohtaja
Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry

yhdistys täyttää 60-vuotta - juhlaa vietettiin tänään 21.12.2021

Kattojärjestömme Eläkeläiset ry:n tervehdyksen esitti toiminnanjohtaja Jan Koskimies. Tässä hänen puheensa kokonaisuudessaan:

Arvoisat eläkeläiset, kutsuvieraat ja juhlayleisö.

Kiitos puheenjohtaja Maila Höltälle kutsusta.

Puhun vähän nostalgiasta, hyvinvointivaltiosta ja järjestötoiminnasta. Meille tuttuja sanontoja ovat: ”ennen oli paremmin” ja toisaalta ”tikulla silmään joka vanhoja muistaa.” Onko entisaikaa syytä ihannoida – vai onko sittenkin parempi mennä laput silmillä, taakse katsomatta?

Keravan eläkeläiset perustettiin vuonna 1961. Järjestötoiminta oli tuolloin vilkasta ja hyvin- vointivaltion peruspilareita pystytettiin. 1970-luvulla tuli kansanterveyslaki ja tuli peruskoulu. Mahdollisuuksien tasa-arvo eteni ja monen elämän näkymät muuttuivat paremmiksi. Marssittiin rauhan puolesta, Vietnamin sotaa vastaan. Onko tuota aikaa syytä nostalgisoida?

On totta, että paljon oli silloin hyvää, mutta paljon oli myös huonommin. Silloin eläkeläiset
olivat hyvin köyhiä, sodan ja monet myös sisällissodan kokeneita. Asuttiin ahtaasti, leipä oli kapeaa eikä hyvinvointivaltiota nykymittakaavassa ollut.

Järjestötoiminnalla oli ihmisten elämässä tärkeä rooli – tarjota hyvän elämän aineksia niille,
joilla ei muuten niitä ollut. Järjestöissä tapahtuivat monet harrastukset, matkailu, opiskelu, myös parinmuodostus, kulttuuritarjonta ja muu sosiaalinen elämä. Tehtiin itse ja talkoilla.

Nykymaailmassa järjestötoiminnan rooli on erilainen. Yhteiskunta ja yksityiset yritykset hoitavat
paljon sitä, mikä ennen tehtiin järjestöissä – on kansalais- ja työväenopistojen kurssit ja liikuntaryhmät, yksityiset kuntosalit zumba- ja joogatunteineen. Yhteiskunnallinen keskustelu on siirtynyt työväentaloilta nettiin ja sosiaaliseen mediaan. Työväentalon tanssien tilalla ovat netin deittipalvelut.

Mennyttä muistaessa on hyvä muistaa, että myös järjestötoiminta elää ajassa. Vanhan rinnalle on tullut paljon uutta. Uusia toimintamuotoja ovat vaikkapa digilaitteiden opastukset ja korona-pandemian myötä käyttöön otetut etäkokoukset.

Keravan eläkeläisissä vilkkaan kerhotoiminnan, käden töiden ja liikunnan lisäksi tehdään uraa uurtavaa tasa-arvo- ja moninaisuustyötä.

Järjestöjä tarvitaan kuitenkin edelleen myös yhteiskunnallisessa työssä, ja kansalaisyhteiskunta on aivan oleellinen osa pohjoismaista demokratiaamme. Yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostajina järjestöt ovat välttämättömiä. Ihmisten eriarvoisuus, ilmastonmuutos, ja ympäristön tuhoutuminen edellyttävät toimia kaikilta. Hyvinvointivaltiota kehitetään myös tänä päivänä.

Nykypäivän ajankohtaisia ja kauaskantoisia uudistuksia ovat muun muassa oppivelvollisuuden laajentaminen ja sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille. Aika näyttää – ehkä tulevai-suudessa niitä pidetään yhtä merkittävinä nyt kuin nyt pidämme 50 vuotta sitten säädettyä peruskoulua ja kansanterveyslakia.

Hyvät eläkeläiset,

Eläkeläiset ry ajaa yhteiskunnassa eläkeläisten etua yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUssa annamme yhdessä lausuntoja hallituksen lakiesityksiin, valtion talousarvioon ja osallistumme erilaisiin valmisteleviin työryhmiin.

EETU antoi myös yhteisen lausunnon valtion ensi vuoden talousarvioon. EETUn yhteisiä
tavoitteita ovat muun muassa eläkeläisköyhyyden torjuminen, riittävä hoivahenkilökunta, eläkeläisten ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuudet, digitalisaatioon vastaaminen, sekä ilmastotoimissa ikääntyneiden huomiointi.

Tämä listaus osoittaa, että vaikka aina emme ole eri järjestöissä samaa mieltä, on meillä
myös erittäin paljon yhteistä. Parhaillaan valmistelemme lausuntoa Postilain uudistamiseen.

EETU kannustaa jäsenjärjestöjään myös paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Tätä
pohdittiin myös kuluneella viikolla järjestetyssä EETUn Eläkeläisparlamentissa.

Alueellisen yhteistyön merkitys korostuu, kun maamme demokratia täydentyy hyvinvointialueiden muodostamisella. Jotta hyvinvointialueet vakiintuisivat osaksi maamme demokratiaa, ja kansalaiset ottavat ne omakseen, tarvitaan toimiva alueellinen kansalaisyhteiskunta. Tarvitaan myös vahva sidos kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvointialueiden välille. Eläkeläisjärjestöt ovat tässä aivan keskeisessä asemassa.

EETUn esittämä malli on ottaa kaikki alueella toimivat valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt mukaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Näin varmistetaan kattava ja suora yhteys alueen eläkeläisväestöön.

Uuden aluevaltuuston ja kunnanvaltuustojen on myös hyvä ylläpitää yhteyttä järjestöihin. Kun kansalaisten näkemykset otetaan huomioon päätöksenteossa vahvasti jo varhaisessa vaiheessa,
tehdään parempia päätöksiä, joita ei tarvitse jälkikäteen korjailla.

***

Hyvät kuntapäättäjät,

Eläkeläiset ry:n tavoite on ikäystävällinen kunta. Ikäystävällinen kunta tarjoaa ikääntyneelle väestölle palveluita, vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia ja sellaisen elinympäristön, jossa on hyvä elää. Näkemyksemme on, että ikäystävällisyys on kunnalle valtti.

Eläkeläiset ovat paikallisyhteisölle ja taloudelle mittava, mutta usein näkymätön voimavara.
Ilman isovanhempien antamaa lastenhoitoapua monien ihmisten työssäkäynti vaikeutuisi tai muuttuisi jopa mahdottomaksi. Ikäihmiset osallistuvat paikallistalouteen ja yhteisöön vapaaehtoistoimijoina, kansalaisaktiiveina, kunnallisina vaikuttajina, talkoolaisina. Eläkeläiset usein myös kuluttavat rahansa nimenomaan paikallisesti, ulkomaisten nettikauppojen sijaan.

Kun kunta antaa eläkeläisille mahdollisuuden osallistua, kuluttaa ja toimia, lisää se myös kunnan elinvoimaa – kunnassa on niin sanotusti ”pöhinää”.

Osana hyvää ikääntymispolitiikkaa kunta voi edesauttaa kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä.

Eläkeläisjärjestöjen osalta tämä tarkoittaa kunnalta toiminta-avustuksia, edullisia toimitiloja ja
vaikutusvaltaa päätösten valmistelussa esimerkiksi vanhusneuvostojen kautta.

Keravan Eläkeläiset ry oli ensimmäisten joukossa tekemässä aloitetta ikäystävällisestä kunnasta. Vastaavia aloitteita ovat Eläkeläiset ry:n jäsenyhdistykset ja aktiivimme tehneet ympäri Suomea. Aloitteet ovat menestyneet Keravan lisäksi muun muassa Vaasassa, Espoossa, Vantaalla, Oulussa ja Lieksassa.

Meidän kaikkien on valppaasti vaadittava kuntaa toteuttamaan ikäystävällisyydestä antamansa
lupauksen.

***

Arvoisat Keravan eläkeläiset,

Yhteiskunta ei kehity itsekseen, vaan sitä on kehitetty ja kehitetään edelleen ihmisten toimesta ja ihmisten aloitteista. Monet hyvinvointivaltiotamme eteenpäin vieneet toimintamallit ja aloitteet ovat syntyneet nimenomaan kansalaisjärjestöjen vaatimuksesta.

Yhteiskuntaamme on rakennettu yhdessä sopien, yhdessä epäkohtiin puuttuen. Nykyisen Twitter-julkisuuden aikana yhdessä sopiminen voi olla vaikeaa. Somessa ihmiset puhuvat toistensa ohi ja lukittautuvat tiukkoihin kantoihin, joista on vaikea enää perääntyä. Somessa jää kokematta yhteisymmärrykselle tärkeä kasvokkainen, inhimillinen kohtaaminen.

Siksikin on niin tärkeää kohdata kasvokkain, kuten eläkeläistoiminnassa tehdään, esimerkiksi tänään tässä juhlassa.

***

Hyvä juhlaväki,

Nostalgia – ajatus siitä, että ennen oli paremmin – on maailmaa muuttava voima. Aina nostalgia
ei vie eteenpäin, vaan voi saada aikaan myös taka-askeleita. Maailmalla on tästä esimerkkejä: Britannian EU-erossa vedottiin menneen suuruuden palauttamiseen, samoin Donald Trumpin Amerikassa – kuinka sitten kävikään? Taidettiin tarjota liiankin ruusuisia unelmia paremmasta eilisestä.

Mutta unelmia me tarvitsemme – unelmia niin eilisestä kuin huomisesta. Kun pidetään jalat
maassa, mutta nostamme katseen välillä pilviin, silloin kehitymme yhteiskuntana. Tehkäämme yhdessä uusista hyvinvointialueista osa yhteistä hyvinvointivaltiotamme. Olkaamme rakentava voima yhdessä muiden kanssa, niin kunnissa, alueilla kuin valtakunnallisesti.

Välillä on hyvä katsoa taaksepäin ja miettiä sitä, mikä ennen oli toimivaa ja mikä ei. Vielä
tärkeämpää on katsoa myös eteenpäin, vuoropuhelulla yli sukupolvirajojen ja järjestörajojen, toinen toisiltamme oppien.

Eläkeläiset ry:n puolesta toivotan Keravan eläkeläisille hyvää juhlapäivää ja lämpimät onnittelut
60-vuotiaalle yhdistykselle!

TIEDOTE SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ - hölttä ja tiMonen jatkavat

Keravan Eläkeläiset ry;n puheenjohtajana jatkaa Maila Hölttä ja varapuheenjohtajana

Paavo Timonen. Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Kalevi Eskelinen, Ulla Karppinen, Anja Parviainen, Mikko Raunio (uusi), Lauri Saloriutta (uusi), Ilona Savelius, Eila Tallus, Ritva Vallius ja Tapio Valonen sekä varalle Aila Kuusela, Oili Liukkonen ja Riitta Parikka.


Keravan Eläkeläiset ry on Keravan vanhin eläkeläisyhdistys. Se viettää 60-vuotisjuhlavuottaan koronan sallimissa puitteissa. Varsinainen juhla pidetään 21. pnä marraskuuta uudessa Keravanjoen koulussa. Jäsenten tekemien käsitöiden näyttely on koko marraskuun ajan esillä Keravan kirjastossa.


Kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan yhdistys panostaa jäsenten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Se haluaa vaikuttaa Keravan kaupunkiin, että toiminnan edellyttämät tilat ovat esteettömät ja vaivatta saavutettavissa. Lisäksi kaupungin tulee
luovuttaa ne käyttöön täysin korvauksetta.

Yhdistys pitää tärkeänä kehittää yhteistyötä muiden alueen yhdistysten kanssa. Tavoitteena on tutustua muista maista saapuneiden vanhusten elämään ja kulttuuriin. Erityisen tärkeäksi koetaan vanhusneuvoston toiminnan tukeminen.

60-vuotisjuhlanäyttely kirjaston 2. kerroksessa auki koko marraskuun ajan

Keravan Eläkeläisten 60-vuotisen toiminnan merkeissä on koko marraskuun ajan esillä ahkerien jäsenten tuottamien käsitöiden näyttely Keravan kirjaston taideseinällä 2. kerroksessa. Näyttelyn esillepanosta ovat vastanneet Ulla Karppinen, Ilona Savelius, Tapio Valonen ja Danielssonin perhe.

Avajaisissa esiintyi Rehevästä ja Rautaisesta koottu pienempi lauluryhmä Ilmari Kvistin säestäessä hanurilla. Ulla Karppinen oli loihtinut juhlajuoman.

Avajaispuheenvuorossa yhdistyksen puheenjohtaja Maila Hölttä sanoi käsitöiden myynnillä olevan suuri merkitys yhdistyksen taloudelle. Kannustuksena käsintaitajille hän viittasi aivotutkija ja Helsingin yliopiston kognitiotieteen professori Minna Huotilaiseen, joka on todennut: ”Käsitöiden tekeminen kehittää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kahdella kädellä tekeminen aktivoi molempia aivopuoliskoja, mikä parantaa aivopuoliskojen yhteistyötä. ”Huotilaisen mukaan aivot tarvitsevat palautumiseensa monenlaista mielekästä tekemistä. Käsityöt voivat auttaa rentoutumaan ja purkamaan stressiä, mikä on nykypäivänä entistä tärkeämpää.

Teksti Maila Hölttä
Kuvat Riitta Törmänen

Näyttelyn avajaisissa esiintyi yhdistyksen musiikkiryhmä Rehevä & Rautainen

Näyttelyn avaussanat lausui puheenjohtaja Maila Hölttä.

Näyttelyn avajaisyleisöä

keravan eläkeläiset ry - 60-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset 2.11.2021


Tervetuloa avajaisiin!

Keravan Eläkeläiset ry juhlii tämän vuoden marraskuussa perustamistaan, josta maaliskuussa tuli kuluneeksi 60 vuotta. Korona muutti aikataulua.

Juhlavuoden merkeissä avaamme jäsentemme ahkerien käsien tuottamien askartelu- ja käsitöiden näyttelyn Keravan kirjaston taideseinällä 2. kerroksessa 2. pnä marraskuuta klo 15.00.

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi.

Keravan Eläkeläiset ry
Maila Hölttä
puheenjohtaja

Puiden halaaminen voimaannutti

Keravan Eläkeläiset järjesti Kisa-Veikkojen majalla lokakuun alussa puunhalaus-tempauksen ja toteutti vanhusten viikon teemaa ”Luonto antaa voimaa”. Lisääntyvä sade ei haitannut.
Avajaissanoissa Tapio Valonen viittasi Heli Laaksosen runoon ”Onk puilt kysytty halamisse luppa? Jos hee o enemmänki vanha-aikkast kättelijäsortti ja kiusaantuva ihan tönköks saak ko vieras tule halima?”

Ei kysytty lupaa, vaan yksi halasi viittä erilaista puuta, muutama muu ihastui useampihaaraiseen koivuun, joku taas kuuseen, toinen mäntyyn. Voimien karttuessa kuljettiin metsässä etsimässä luonnonaineksia pihalle tehtävään taidekranssiin. Kranssiin löytyi karvarousku, pari haperoa, koivunkääpä, pihlajanmarjoja ja mitä erilaisimpia oksia. Luomukseen olivat kaikki kovin tyytyväisiä, eivät vähiten taiteilijat itse.

Yhteinen kahvinautinto, josta huolehtivat Ulla Karppinen ja Ritva Vallius, kruunasi hauskan tapahtuman. Teksti Maila Hölttä

MONIKULTTUURISUUSKERHO ALOITTAA KE 13.10.2021

Moku-kerho kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 13.10. klo 18.30-20.00 Keravan lukion (Nikkarin koulun) luokassa 1.15. Yhteyshenkilöt: Päivi Suovuo, puh. 044 2727195, sp. paivisuovuo@gmail.com, Maila Hölttä, puh. 050 3376731, sp. maila.holtta@gmail.com ja Shamsul Alam, 040 6702707, sp. shamsul.alam@kerava.fi

kannanotto palvelusetelien käyttöönotosta

Palvelusetelistä vähän hyötyä - Hoiva-avustajista enemmän

Heli Karhu tuo Keski-Uusimaassa 18.9. julkaistussa mielipidekirjoituksessa esiin tärkeän näkökulman Keravan kaupungin suunnittelemaan palveluseteliin.

Keravalla asuu yli 8700 eläkeläistä. Heistä 93 % asuu kotona ja saa tarvittaessa kotipalvelua. Säännöllisen kotihoidon piirissä on 6,8 % eli noin 600 henkilöä.

Hyvä ikääntyä Keravalla 2030 -ohjelman mukaan Keravan tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille hyvinvointia ja laadukkaita palveluita. Kotona asumisen tulee olla myös turvallista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan kunta voi tuottaa kotipalvelut itse tai ostaa yrityksiltä. Kunta ei voi sosiaalihuoltolain perusteella jättää huomioimatta palvelujen tarpeessa olevia ikäihmisiä. Ongelma on ollut jo vuosia olemassa ja siihen tulee löytää ratkaisu.

Kunta voi antaa palvelun tarvitsijalle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa palvelun kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Nyt Keravan kaupunki on tähän tarkoitukseen varaamassa
20 000 euron määrärahaa. Tuolla rahalla voitaisiin auttaa 70 pienituloista eläkeläistä.

Kyllä on kovin pieni niiden määrä, jotka siitä hyötyisivät: 70 eläkeläisen määrä vastaa 4 %:n osuutta
kohderyhmästä! Kuukaudessa muutama köyhä eläkeläinen saisi siis 24 euroa tukipalvelujen hankkimiseksi yrityksiltä. Pitäisikö itkeä vai nauraa?

Taloudellisesti hyvässä asemassa oleva ikäihminen sen sijaan voi ostaa tukipalveluja myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta hyödyntämällä verotuksen kotitalousvähennystä, jota nyt
kehitetään enemmän hoivapalvelujen suuntaan. Pienituloiset eläkeläiset eivät tutkimusten mukaan voi kotitalousvähennystä käyttää, koska se tehdään verotuksesta eikä heidän verotettavien tulojensa pienuus mahdollista kotitalousvähennyksen käyttöä.

Jotta myös pienituloiset ikäihmiset saavat hyötyä tarvitsemistaan kotihoidon tukipalveluista, mielestämme Keravan kaupungin tulee vuoden 2022 budjetissa varata määräraha kahden
hoiva-avustajan/kotiavustajan palkkaamiseksi kotihoidon tukipalveluihin. Hoiva-avustajan keskipalkka on 1820 euroa kuukaudessa + 20 % työnantajan sivukulut. Varattavan summan tulisi olla 50 000 euroa. Tällä toimenpiteellä Kerava tehokkaammin toteuttaisi valtuuston kokouksessa 15.6.2021 hyväksyttyä Hyvä ikääntyä Keravalla -toimenpideohjelmaa.

Keravalla 20.9.2021

Keravan Eläkeläiset ry

Maila Hölttä

puheenjohtajamatkavastaava tiedottaa: lokakuussa hämeenlinnaan

Tervetuloa Hämeenlinnan retkelle keskiviikkona 6.10.2021.

Bussi lähtee ns. varikon pysäkiltä klo 9.00 ja kiertää asemansillan ja rautatieaseman tilausajopysäkin kautta Kalevankadulle, Ylikeravantielle ja sieltä Hyrylän kautta Hämeenlinnaan. Osallistujamäärästä riippuen retken hinnaksi tulee 52-56€, joka sisältää lounaan, kahvit, yllätystarjoilun, asiantuntijapuheenvuorot, sisäänpääsymaksut ja ohjatun ohjelman. Paluumatka alkaa noin klo 15.30. Yhdistys tarjoaa kuljetuksen.

Ilmoittautumiset maanantaikerhossa viimeistään 27.9. tai soittamalla/tekstarilla Oilille 0407209686.


SYYSKAUDEN TOIMINTAA ALOITELLAAN - SEURAA ILMOITTELUA PAIKALLISLEHDISSÄ

Aloittelemme syyskuussa toimintaa sitä mukaa, kun tiloja yhdistyksille avataan. Toistaiseksi olemme varanneet

1) Maanantaikerholle salit Sampolasta maanantaisin klo 10-14. ENSIMMÄINEN MAANANTAIKERHO ON 6.9.2021 KLO 11-14. Klo 10-11 Capri ja R&R harjoittelevat samassa tilassa.

2) Käsityökerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 12-14 ja

3) pelikerho myös keskiviikkoisin klo 14 lähtien tornitalon kerhohuoneella.

4) Bocciaa pelataan perjantaisin klo 10-13 toistaiseksi Sampolassa.

5) Puutyökerholle on 16.9. alkaen varattu puutyöluokka Kurkelan koululta. Tapsa ilmoittelee mahdollisista muutoksista kerhossa aikaisemmin käyneille.

6) Terveysliikunta aloittaa näillä näkymin perjantaina 17.9. klo 10-11 ja toistaiseksi kokoontumistila on aikaisemminkin käytössä ollut sali Sampolassa.

Jos olet kiinnostunut tulemaan johonkin yllä mainituista ryhmistä, ota yhteyttä kerhojen vastuuhenkilöihin tai soittele Oilille 0407209686, niin saat lisätietoja.

matkavastaava tiedottaa: elokuussa tampereelle

Tampereen retken aikataulussa on pieni aikaistus ja bussi lähtee varikon pysäkiltä jo klo 7.00 ja kiertää asemansillan kautta asemalle, sieltä Kalevankadulle ja edelleen Hyrylän kautta Tampereelle.

****
Elokuussa lähdemme Tampereelle. Päivä on torstai 26. elokuuta - laittakaapa kalenteriin!
Matkan hinta on 60 € ja siihen sisältyy ohjelma opastuksineen, lounas ja iltapäiväkahvit.

Yhdistys kustantaa kuljetuksen. Bussi kiertää keräämässä lähtijät mukaan. Bussi lähtee klo 7.00 ns. varikon pysäkiltä Porvoonkadulla. Sieltä ajetaan rautatieasemalle ja sieltä Kalevankatua Yli-Keravantielle ja Hyrylän kautta Tampereen suuntaan.

ILMOITTAUTUMISET MAHDOLLISIMMAN PIAN OILILLE,
PUH. 0407209686.

*****************

KAUDEN ALOITUSNYYTTÄRIT MAANANTAINA 30.8. KLO 11 KISA-VEIKKOJEN MAJALLA, tervetuloa!

****************************************************************************

HELTEET JATKUVAT - VINKKEJÄ VIILENNYKSEEN

Helle jatkuu ja kohta ovat eväät vähissä - tämän linkin kautta löytyy ehkä uusia keinoja helteen vaikutusten vähentämiseksi. Klikkaa tästä, niin pääset THLn sivulle.

Pidä koti viileänä

Helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tärkeää pyrkiä pitämään sisätilat viileinä.

”Auringonpuoleiset ikkunat tulisi suojata päivisin esimerkiksi verhojen tai sälekaihtimien avulla. Ikkunat kannattaa sulkea, kun ulkoilma on sisäilmaa lämpimämpää ja tuulettaa sisätilat illalla tai yöllä ulkoilman viilennyttyä”, sanoo THL:n tutkija Virpi Kollanus.

Jos asunto kuumenee herkästi, kannattaa riskiryhmään kuuluvan harkita siirrettävää jäähdytintä tai ilmalämpöpumpun asentamista.

Myös tuuletin helpottaa oloa, jos ilman lämpötila on alle 35 astetta. Korona-aikana tuulettimen käyttöä kannattaa kuitenkin välttää yleisissä tiloissa, joissa oleskelee useita henkilöitä. Erityisesti tuulettimen käyttöä kannattaa välttää ahtaissa yleisissä tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto. Jos tuuletinta käytetään, kannattaa tehostaa tilan ilmanvaihtoa ja asettaa tuuletin niin, ettei se puhalla ilmaa ihmisestä toisen luo.

Jos asunnon lämpötila nousee tukalan kuumaksi, voi viettää aikaa jossakin muussa viileässä paikassa, kuten varjoisassa puistossa tai viilennetyssä julkisessa rakennuksessa. Älä kuitenkaan hakeudu julkisiin tiloihin, jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita.tapasimme ystäviä kisa-veikkojen majalla

Tänään 1.7. tapasimme pitkästä aikaa Kisa-Veikkojen majalla. Meitä oli kolmisenkymmentä - juttelimme, nautimme virvokkeista, omista eväistä, kylmistä ja lämpimistä makkaroista ja kohtuullisen hyvästä säästä. Tavataanhan taas pian - vaikkapa elokuussa majalla ja ehkä yhteislaulujen merkeissä Aurinkomäellä ja Sirkusmarkkinoilla 11.-12. syyskuuta!

Kokoontuminen kisa-veikkojen majalle torstaina 1.7. klo 12

Torstaina, heinäkuun 1. päivänä klo 12 kokoonnumme omien eväiden kanssa Kisa-Veikkojen majalle tapaamaan tuttuja ja nauttimaan kesästä. Kahvia, teetä tai mehua on tarjolla pientä maksua vastaan.
Bussilinja 976 kulkee Keravan asemalta Virrenkulmaan. Muusta kyydin tarpeesta voi kertoa Mailalle, puh. 0503376731 tai mennä Keravan aseman tilausajopysäkille, mistä pääsee yksityisautokyydillä majalle klo 11.45.

LOKAKUUSSA: Aluejärjestön syysmatka Kuntorantaan 6.-8.10., hinta 120€ sis. kuljetus, majoitus 2hh puolihoidolla. Lisätiedot ja ilm. 0407209686.

yhdistyksen ylimääräinen kokous siirtyy maanantailta 17.5. maanantaille 31.5.

Keravan Eläkeläiset ry:n 17.5. pidettäväksi suunniteltu ylimääräinen kokous joudutaan koronarajoitusten vuoksi siirtämään. Kokous pidetään maanantaina 31.5.2021 klo 15 alkaen. Kokous on Viertolassa, Timontie 4. Varsinainen tarkennettu kokouskutsu on 21.5. julkaistavassa Eläkeläinen-lehdessä nro 3. Ei kahvitarjoilua.

HYVÄ IKÄÄNTYÄ KERAVALLA -OHJELMAAN LIITTYVÄ ETÄTAPAHTUMA 4.5. KLO 18
JA KYSELY, JOSSA VASTAUSAIKAA 12.5. SAAKKA

Keravan kaupunki järjestää Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman merkeissä kaikille kuntalaisille suunnatun webinaarin, jossa kerromme ohjelman valmistelusta. Webinaari järjestetään 4.5.2021 klo 18 Teams Live -etätapahtumana. Webinaarin aikana osallistujat voivat esittää kommenttikentässä kysymyksiä.

Webinaariin pääset tästä linkistä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amee...

Avauspuheenvuoron esittää Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjausryhmän puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Kauko Passi.

***************AIHEESTA MYÖS KYSELY - TARKEMMIN ALLA*******************

Keravan kaupungille on tärkeää, että tarjolla olevat ikäihmisten palvelut ovat oikea-aikaisia, tarvelähtöisiä ja hyvinvointia edistäviä. Siksi haluammekin selvittää keravalaisten kokemuksia ikäihmisten palveluista nyt ja tulevaisuudessa.

Toivomme, että mahdollisimman moni Keravalainen vastaisi kyselyymme, jotta saamme kattavan kuvan Keravan palveluista ikäihmisten näkökulmasta.

Tämän kyselyn lisäksi myös kohdennetuille koululaisryhmille lähetetään oma kyselynsä aiheesta. Jokainen mielipide on tärkeä ja osaltaan mukana kehittämässä keravalaisten ikäihmisten palveluita.

Kyselyyn vastaaminen

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksia esitetään ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan. Vastaaja voi olla itse ikäihminen tai ikääntyvien asioista kiinnostunut läheinen. Kyselyyn vastaamiseen ei ole ikärajaa.
Kysely on auki 26.4. – 12.5.2021 välisen ajan.

Tämän vastauslinkin kautta pääset suoraan kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/EAABE9BD7DF76581

Voit myös vastata paperiseen kyselyyn Sampolan asiointipisteessä ja terveyskeskuksen laboratorioaulassa. Kyselyn palautus tapahtuu samaan paikkaan. Vastaathan kyselyyn viimeistään 12.5.2021 mennessä.


YHDISTYKSEN HISTORIAN ENSIMMÄINEN ETÄAAMUJUMPPA

Mikko veti 7.4. yhdistyksemme historian ensimmäisen etäaamujumpan. Mukana oli kymmenkunta innostunutta.

Seuraava kerta on ensi keskiviikkona 14.4. klo 10. Ilmoittautumiset Mikolle sähköpostilla olavinpoika@gmail.com

etätoiminta alkaa - ehkä myös yhteiset kävelylenkit

Yhdistyksen etätoiminta alkaa huhtikuussa! Keskiviikkoisin 7.4. klo 10 lähtien Mikko Raunio vetää virkistävät, seisten tehtävät aamuvenyttelyt erittäin helppokäyttöisellä etäyhteydellä. Ilmoittautumiset olavinpoika@gmail.com Paluuviestissä saat osallistumisohjeet.

Mikäli koronarajoitukset eivät estä, aloitamme myös yhteiset kävelylenkit 6.4. alkaen tiistaisin klo 10 Lapilan kartanolta ja perjantaisin klo 13 Savion Salavapuistosta. Lisätietoja saa Oililta 0407209686.

Lukupiiri kokoontuu etänä torstaina 15.4. klo 10.30.. Ilmoittautumiset Ulla Karppiselle 0505374064.

SISKOT JA SIMOT -YHTEISÖ TIEDOTTAA

Luovan välittämisen yhteisömme Siskot ja Simot järjestää huhti-toukokuussa Runoluuri-tempauksen, jonka myötä kutsutaan ihmisiä ympäri Suomen hyvän mielen runokohtaamisiin.

Runoluuri on puhelimitse tapahtuva, kahden ihmisen vuorovaikutuksellinen kohtaaminen runon äärellä. Pyrimme tarjoamaan positiivisia tunteita herättävän hetken, joka jää molempien ajatuksiin pidemmäksikin aikaa. Puhelimessa lausuttu runo on tapa osoittaa välittämistä ikäihmisille etänä, kun emme pääse kohtaamaan kasvokkain.

Puhelun soittajana toimii Siskojen ja Simojen vapaaehtoinen. Runon voi tilata itselleen kuka tahansa ikäihminen, joka kaipaa arkeensa ripauksen runoutta. Runotuokion voi tarjota myös omalle ikääntyneelle vanhemmalle, isovanhemmalle, ystävälle tai lähimmäiselle runolahjakortin muodossa.

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen on avoinna jo nyt ja toivomme löytävämme soittajia 12.5. saakka. Ilmoittautua voi verkkosivuillamme olevan Keikkakalenterin kautta

https://www.siskotjasimot.fi/keikkakalenteri/

Ehkäpä yhteisönne jäsen haluaisikin olla itse runohetken vastaanottajana?
Runotoiveita otamme vastaan 6.4.-12.5. välisenä aikana ma-to klo 9-12 numerossa 09-315 24400. Runoa voi toivoa myös sähköisellä lomakkeella tästä linkistä:

https://www.siskotjasimot.fi/runopuhelun-toivominen/

Olisi hienoa, jos voisitte jakaa tietoa tempauksestamme omilla viestintäkanavillanne. Olemme kiitollisia kaikenlaisesta näkyvyydestä, kaikista vapaaehtoisista ja runotoiveiden esittäjistä.

Toimitamme teille tarvittaessa lisää viestintämateriaalia.
Annan mielelläni lisätietoja, ollaan yhteydessä!

Ystävällisin terveisin

Sari Turpeinen
yhteisökoordinaattori
+358 50 544 5266
Keravan Siskot ja Simot
tai suoraan sähköpostilla (jätäthän yhteystietosi) runoluuri@siskotjasimot.fi


Keravan kaupunki tiedottaa

Kerava aloittaa vuonna 1941–1946 syntyneiden koronarokotukset. Aikoja tämän ikäryhmän rokotuksiin avataan ensi viikolla (joka alkaa 8.3.). Ajan rokotukseen voi varata itse, ja aika varataan ensisijaisesti sähköisesti.

Myös vuonna 1941–1946 syntyneiden kanssa samassa taloudessa asuvat omaishoitajat sekä yli 65-vuotiaat ovat oikeutettuja rokotukseen. Nämä henkilöt voivat varata ajan ainoastaan puhelimitse. Ensimmäisen riskiryhmän rokotuksia jatketaan ikääntyneiden rokotusten rinnalla.

Siirrymme rokottamaan vuonna 1941–1946 syntyneitä, sillä olemme soittaneet kaikille tiedossamme oleville keravalaisille, jotka ovat syntyneet vuonna 1940 ja sitä aiemmin ja tarjonneet heille aikaa koronarokotukseen. Jos tähän ikäryhmään kuuluva henkilö ei jostain syystä ole saanut aikaa rokotukseen, ovat he yhtä lailla oikeutettuja varaamaan itselleen ajan.

Varaa aika koronarokotusaika.fi-sivustolta: koronarokotusaika.fi

Ajan varaamiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit asioida toisen henkilön puolesta, jos sinulla on virallinen valtuutus puolesta-asiointiin. Ajan pystyy varaamaan vain sairautensa vuoksi ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvien rokotukseen. Aikaa varatessa täytetään esitietolomake. Saat vahvistuksen varaamastasi ajasta tekstiviestillä tai sähköpostitse

Ajan voi varata myös puhelimitse soittamalla koronarokotusten ajanvarausnumeroon 040 318 3113 (ma-pe klo 9–15).

Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Automaattinen viesti ilmoittaa, että soitamme takaisin mahdollisimman pian, mutta vapaiden aikojen määrästä riippuen saatamme soittaa muutamankin päivän päästä. Kyseessä on vain ajanvarausnumero, eikä numerosta voi tiedustella muita asioita, tai kysyä rokotuksista muuten.

TIETOA KORONAROKOTUKSISTA ENNEN VUOTTA 1940 SYNTYNEILLE:

KAUPUNGILTA SOITETAAN HELMI-MAALISKUUN AIKANA KAIKILLE YLI 80-VUOTIAILLE SITÄ MUKAA KUIN ROKOTETTA SAADAAN. HUOMIO: AIKAA EI VARATA ITSE

Vuonna 1940 ja sitä aiemmin syntyneiden koronarokotuksiin ei voi jatkossa varata aikaa itse.

Keravan kaupunki tarjoaa rokotusta ikääntyneille puhelimitse helmi-maaliskuun aikana.

Ethän soita Keravan terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon!

Rokotusten vähäisen saatavuuden vuoksi tarjoamme vuonna 1940 ja sitä aiemmin syntyneille aikaa koronarokotukseen puhelimitse. Soitamme ja tarjoamme aikaa, sitä mukaa, kun saamme rokotteita käyttöömme. Pyrimme soittamaan kaikille vuonna 1940 ja sitä aiemmin syntyneille helmi-maaliskuun aikana.Tarjoamme rokotusta ikäjärjestyksessä vanhemmasta nuorempaan. Niille henkilöille soitetaan ensin, jotka ehtivät jättää soittopyynnön ennen kuin puhelinajanvaraus sulkeutui.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Koronamääräysten mukaisesti yhdistyksen maanantaikerhot on toistaiseksi peruttu.


Seuraa tiedotusta - lisätietoja ja tarkennuksia paikallislehdissä, tällä sivustolla ja facebook-sivulla!!

*******************************************************************************

Tiedoksi jäsenille: Jäsenmaksun voi maksaa käteisellä vielä tulevalla viikolla esimerkiksi käymällä tornitalon kerhohuoneella keskiviikkona 27.1. klo 12 alkaen. Muutoin jäsenmaksu maksetaan laskulla, jonka keskusjärjestö lähettää helmikuun aikana.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RUNOSUONEN SYKINTÄÄ

Minne häipyy kaikki muusat,
Kaisu onneksi pysyy paikallaan.
Runosuoni kalkkeutuuko?
koronaa kun varotaan.

Halata ei enää koskaan,
uimalaakin varotaan.
Neuvojia kyllä riittää,
telkka aivan pullollaan.

Trumpit Tumpit kovanaamat,
valloittavat maailmaa,
muusikot ja taiteilijat,
rokulissa lepää vaan.

Missä sielun väristykset,
vanhan kertaustako vaan,
pikkulasten kikatukset,
kauas häipyy unholaan.

Nyt tää riitti, valitukset
MEILLE EI SOVI OLLENKAAN.
Terveinä on porskuteltu,
ruoka, napsut, maittaa aina vaan.

Jouluvalot viritelty,
kotikaljaa laitetaan,
poron paisti pakkasessa,
odottelee laittajaa.


Lämpimin terveisin

Pekka Paappanen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

koronamääräysten mukaisesti yhdistyksen kerhotoiminta jää tauolle ainakin 10.1.2021 saakka.


Seuraa tiedotusta - lisätietoja ja tarkennuksia paikallislehdissä, tällä sivustolla ja facebook-sivulla!!


*******************************************************************************

KERAVAN ELÄKELÄISET RY:N SYYSKOKOUKSEN 9.11.2020 ANTIA

Ikääntyneiden yhdistystoiminta kaipaa arvostusta

Keravan Eläkeläiset ry:n syyskokous muistuttaa Keravan päättäjiä: ottakaa huomioon eläkeläisten ja ikääntyvien parissa toimivat yhdistykset sekä niiden arvokas työ jäsentensä, muiden ikääntyvien ja yhteiskunnan, Keravan kaupungin hyväksi.

Tässä työssä ne toimivat edustamiensa tahojen edunvalvojina, järjestävät tapaamisia ja tilaisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä monelle yksinäiselle ja jotka tuovat iloa myös kaikille osallistujille, Toimintaa voi osuvasti luonnehtia sanonnalla ”Vierivä kivi ei sammaloidu”.

Näiden vapaaehtoisten työ heijastuu sekä omana että kaikkien mukana olevien toimijoiden henkisenä ja ruumiillisena hyvinvointina ja toimeliaisuutena, ikääntymisen varjopuolien torjumisena sekä laitosvuosien lyhenemisenä. Yhteiskunnalle työstä koituu myös taloudellista hyötyä.

Keravan kaupunki on maassame ensimmäisiä niiden kaupunkien joukossa, jotka ovat päättäneet liittyä ikäystävällisten kaupunkien, age-friendly cities, maailman laajuiseen verkostoon. Esteettömien ja riittävien toimitilojen järjestäminen korvauksetta ikääntyviä edustavien yhdistysten ja muiden vastaavien toimijoiden käyttöön olisi kaupungilta merkittävä teko.

Samalla kaupunki osoittaisi arvostusta ja kiitollisuutta tälle omaehtoisella toiminnalle, jonka merkitys ikääntyvien määrän lisääntyessä kasvaa yhä suuremmaksi ja arvokkaammaksi. Uhratut rahat tulevat moninkertaisina takaisin.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Maila Hölttä, varapuheenjohtajaksi Paarvo Timonen sekä johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Kalevi Eskelinen, Ulla Karppinen, Anja Parviainen, Ilona Savelius, Eila Tallus, Ritva Vallius ja Tapio Valonen ja varajäseniksi Aila Kuusela, Oili Liukkonen ja Riitta Parikka.

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestön toimikuntaan valittiin Anja Parviainen ja varalle
Maila Hölttä sekä yhdistyksen toiminnantarkastajiksi Heikki Komokallio ja Pauli Saarinen, varalle Lauri Saloriutta ja Riitta Törmänen.

MailaHölttä

Tervetuloa Keravan Eläkeläiset ry:n internet-sivustolle.

Olemme Suomen vanhimman eläkeläisjärjestön Eläkeläiset ry:n jäsen. Haluamme yhdessä toimien poistaa yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Haluamme myös antaa vahvan panoksemme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnassamme keskitymme valvomaan eläkeläisten ja ikääntyvien etujen ja oikeuksien toteutumista. Voimme yhdessä vaikuttaa kunnallisesti ja yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa. Pyrimme turvaamaan ikäihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia ja sosiaalisia edellytyksiä, kannustamaan yhteisöllisyyteen, luomaan edellytyksiä ennaltaehkäisevään ja oma-aloitteeseen toimintaan, antamaan virikkeitä harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutustoimintaan sekä kulttuuriharrastuksiin.